Italjanščina

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec

Širimo obzorja, združujemo ljudi.

Avtor: Anica Nartnik

Mentor: Nina Krička

Način izvedbe: 2 šolski uri tedensko, 24 obiskov, 48 ur

Vzgojno-izobraževalne vsebine:
Tečaj italijanskega jezika je prilagojen udeležencem, njihovim sposobnostim, potrebam, interesom in hkrati ponuja veliko možnosti za sodelovanje in usmerjanje učenja. Temeljni princip tečaja je celostno učenje in medkulturno in medjezikovno sporazumevanje v italijanščini.

Tečaj poteka ob pomoči učbeniškega kompleta Chiaro. Poslužujemo se aktivnosti, ki spodbujajo aktivno delo udeležencev, kot so individualno delo, delo v parih ali manjših skupinah, slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno oblikovanje besedil.

Skozi šolsko leto udeleženci ponavljajo in utrjujejo osvojeno besedišče in slovnico z delovnimi listi.